Aktualności

Wyświetlone 41-50 z 183 rekordów.

Polski Ład 2.0. od 1 lipca 2022 r. wprowadza wiele zmian. Jedną z ważnych modyfikacji stanowi wprowadzenie zerowego PIT dla osób pobierających zasiłki macierzyńskie. Zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich dotyczy przychodów podlegających zwolnieniu od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Data dodania: 29.06.2022 Kategoria: Podatki
Czytaj więcej »

Od 1 marca 2023 roku umowy zlecenie zostaną objęte składkami na ubezpieczenie społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe. Powyższe jest rezultatem uzgodnień polskiego rządu z Komisją Europejską. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w skrócie KPO przedstawia realizację zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski. Wypłata środków finansowych dla naszego kraju jest uzależniona od spełnienia wielu warunków. Jeden z tzw. „kamieni milowych” dotyczy zaktualizowania właściwych ustaw ograniczających segmentację rynku pracy i zwiększających ochronę socjalną wszystkich osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych poprzez obciążenie umów zleceń składkami ZUS.

Data dodania: 22.06.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Dzięki wprowadzonym właśnie zmianom PIP otrzymała uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na namawianiu pracowników do wypisania się z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy, Państwowa Inspekcja Pracy w celu sprawdzenia, czy doszło do wykroczenia przez pracodawcę w postaci nakłaniania pracownika do rezygnacji z PPK będzie miała uprawnienie do przesłuchiwania pracowników oraz pracodawcy, jak również otrzyma uprawnienie związane z analizowaniem treści zawartych w komunikacji pracodawca - pracownik np. ogólnodostępne ulotki dla wszystkich etatowców, czy też oficjalne e-maile wewnątrzzakładowe. Inspektor PIP podczas kontroli, po przeprowadzeniu postępowania będzie zobowiązany do podjęcia decyzji, czy doszło do nakłaniania związanego z rezygnacją pracownika z PPK, czy też taka sytuacja nie miała miejsca.

Data dodania: 15.06.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Prezydent  Andrzej Duda podpisał ustawę z 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja powyższej  ustawy zakłada ułatwienia w podejmowaniu pracy uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz pozostałym obywatelom tego kraju legalnie  przebywającym w Polsce. Nowe rozwiązanie stanowi utworzenie systemu teleinformatycznego, który ma upraszczać nawiązywanie kontaktów między szukającymi pracy Ukraińcami, a pracodawcami poszukującymi pracowników. Minister właściwy do spraw informatyzacji wyznaczy datę zainaugurowania nowego systemu w drodze komunikatu.

Data dodania: 06.06.2022 Kategoria: Pomoc obywatelom Ukrainy
Czytaj więcej »

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy wprowadziło instytucje tzw. kilometrówki.Pod tym terminem kryje się ewidencja przebiegu pojazdu, która powinna zostać prowadzona, gdy w organizacji wykorzystywany jest samochód prywatny, będący własnością przedsiębiorcy, pracownika lub osoby trzeciej. Innymi słowy kilometrówka jest stosowana przez przedsiębiorców posługujących się samochodem prywatnym w celach firmowych. Nowością będzie szacowanie stawki kilometrówki na podstawie mocy silnika, a nie jak do tej pory jego pojemności. Dzięki zmianie ewidencję przebiegu pojazdu będzie można prowadzić również dla samochodów elektrycznych. Ministerstwo Infrastruktury stoi na stanowisku, że istotnym jest w chwili obecnej określenie kosztów eksploatacji aut. Jeden z przesłanych do Ministerstwa Finansów wariantów propozycji określających maksymalną stawkę za 1 km uwzględnia wszystkie koszty eksploatacji, drugi wariant natomiast uwzględnia jedynie część kosztów (m.in. bez ubezpieczenia AC/NW).

Data dodania: 02.06.2022 Kategoria: Podatki
Czytaj więcej »

Zmiany w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („ustawa o PPK”) związane są z uchwaleniem ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Większość zmian wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia tych przepisów w Dzienniku Ustaw. Najważniejsze zmiany to: rozszerzenie definicji podmiotu zatrudniającego; oświadczenie dotyczące wyłączenia z obowiązku tworzenia PPK; uproszczenie terminów wpłat składek na PPK oraz zmiana terminu złożenia oświadczeń o zawartych w imieniu pracownika umów o prowadzenie PPK.

Data dodania: 30.05.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

W 2022 roku branża transportowa odczuwa wiele zmian związanych z unijnym pakietem mobilności. Dotyczy on przebudowania przepisów związanych z czasem jazdy, delegowaniem kierowców oraz dostępem do rynku. Od 29 maja 2022 roku pracodawca w celu ustalenia wynagrodzenia jak również innych świadczeń związanych z wykonywaniem pracy kierowcy będzie miał  obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Powyższa ewidencja powinna mieć formę rejestru,  który powinien być przechowywany przez 10 lat od dnia zakończenia pracy  (do 28 maja 2022 roku czas przechowywania karty kierowcy, plików z tachografu oraz zgromadzonych zapisów wynosi 3 lata). Pracownik będzie miał również możliwość zawnioskowania o jego udostępnienie.

Data dodania: 25.05.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

W dniu 12 maja 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy zmian w aktualnie obowiązujących przepisach związanych z Polskim Ładem. Pamiętajcie, że znaczna część zmian wprowadzonych od dnia 1 lipca 2022 roku ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw uzyska moc prawną w stosunku do całego 2022 roku.

Data dodania: 20.05.2022 Kategoria: Podatki
Czytaj więcej »

W Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stan epidemii obowiązuje od 20 marca 2020 r. Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego od 16 maja 2022 r. zostanie on przekształcony w stan zagrożenia epidemiologicznego. Natomiast stan zagrożenia epidemiologicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii. Zniesienie stanu epidemii w Polsce nie oznacza, że Covid -19  przeszedł do historii. Koronawirus w dalszym ciągu jest diagnozowany, dlatego też zamiast stanu epidemii, od 16 maja 2022 r. ogłoszony zostanie stan zagrożenia epidemiologicznego i ma on obowiązywać co najmniej do września 2022 r. 

Data dodania: 11.05.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Osobę, która sprawuje pieczę nad małoletnim obywatelem Ukrainy tj. dzieckiem znajdującym się bez opieki dorosłego, ( który jest za nie odpowiedzialny) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej definiuje się, jako opiekun tymczasowy. O statusie opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy decyduje sąd opiekuńczy, właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego staje się skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było – z chwilą jego wydania. Świadczenie w postaci zasiłku opiekuńczego zostanie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tymczasowemu opiekunowi dziecka z Ukrainy, jeśli jest on ubezpieczony oraz nastąpi sytuacja, która spowoduje uzasadnione zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Data dodania: 05.05.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »