Aktualności

Wyświetlone 21-30 z 183 rekordów.

Zgodnie z ustawą z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracodawca ma obowiązek ustalenia płatnika zasiłków według stanu zatrudnienia na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. W związku z powyższym, to od stanu zatrudnienia liczonego na dzień  30 listopada 2022 roku będzie zależało, czy zasiłki w 2023 roku wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy będzie je wypłacał pracodawca. Regulacje ustawy zasiłkowej wskazują, że prawo do zasiłków ustala i wypłaca albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. art. 61 ust. 1 ustawy), albo płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (pracodawca lub zleceniodawca).

Data dodania: 08.11.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Zadaniem pracodawcy związanym z zapewnieniem pracownikowi odpowiednich, higienicznych oraz bezpiecznych warunków pracy w firmie jest między innymi refundacja okularów korygujących wzrok. Taka refundacja dotyczy etatowca pracującego przy monitorze ekranowym (minimum cztery godziny dziennie tj., co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy) a konieczność stosowania okularów korekcyjnych musi wynikać z zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy.

Data dodania: 02.11.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Podwyżka inflacyjna oznacza waloryzację wynagrodzenia o wskaźnik rocznej inflacji podawanej przez Główny Urząd Statystyczny. Niestety rosnąca inflacja powoduje, że kupimy mniej produktów za tę samą kwotę, niż rok wcześniej. Tego typu instrument ma rekompensować pracownikom skutki wzrostu cen, gdyż na podstawie danych z GUS ustala się o ile procent należy podnieść wynagrodzenia pracowników. Pamiętajcie, że podwyżka inflacyjna jest inicjatywą pozostającą w dobrowolnej gestii pracodawcy (to on jest odpowiedzialny za tworzenie polityki wynagrodzeń w firmie). Przepisy prawa pracy, jak również pozostałe akty prawne nie regulują tego pojęcia.

Data dodania: 24.10.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Dłużnik zatrudniony w zakładzie pracy musi liczyć się z możliwością, że pracodawca otrzyma od komornika pismo dotyczące zajęcia wynagrodzenia. Komornicy uzyskują informacje o zatrudnieniu zwykle z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i następnie kierują pismo o zajęciu do płatnika składek zatrudniającego danego dłużnika. W sytuacji zajęcia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenie takie jest chronione w zakresie określonym w art. 87 oraz 871 Kodeksu pracy. W przypadku umowy zlecenia komornik ma prawo zająć całe wynagrodzenie wynikające z takiej umowy. Zajęcie jest obowiązujące aż do całkowitej spłaty zadłużenia przez dłużnika.

Data dodania: 18.10.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej. W Polsce za powyższe ubezpieczenie odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jeśli zachorujemy, możemy umówić się na wizytę do lekarza i uzyskać pomoc bez płacenia za konsultację. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego mamy prawo między innymi korzystać z opieki szpitalnej, czy też refundacji recept. Natomiast należy pamiętać, że ubezpieczenie zdrowotne nie uprawnia do otrzymania zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa. Obowiązkiem rodzica bądź opiekuna prawnego (w ramach rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka) jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym wystarczającym jest, że tylko jeden rodzic/opiekun prawny zgłosi dziecko do tego ubezpieczenia.

Data dodania: 10.10.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Wielu studentów decyduje się na podjęcie pracy w trakcie nauki. W zależności od tego, jaką formę zatrudnienia wybrali, podlegają oni pod obowiązek zgłoszenia do składek społecznych i składki zdrowotnej lub są z niego zwolnieni. Status studenta do celów ubezpieczeń społecznych posiadają studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (nie ma znaczenia czy są to studia stacjonarne, czy zaoczne) od dnia ślubowania. Jeżeli data ślubowania jest późniejsza niż 1 października danego roku kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń dotyczy także okresu między 1 października, a dniem ślubowania. Należy pamiętać, że statusu studenta w rozumieniu ZUS nie posiadają studenci studiów podyplomowych i doktoranckich.

Data dodania: 03.10.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie oraz minimalną stawkę godzinową obowiązujące w 2023 roku. W związku z wysoką prognozowaną inflacją w przyszłym roku, zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, minimalne wynagrodzenie oraz minimalna stawka godzinowa ulegną podwyższeniu dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 roku oraz od 1 lipca 2023 roku.

Data dodania: 26.09.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Urlop dla poratowania zdrowia ma pomagać w leczeniu chorób, które powstały wskutek czynników środowiska pracy lub sposobu wykonywania pracy. Z tego rodzaju urlopu może skorzystać tylko jedna grupa zawodowa - są to nauczyciele. Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie, na podstawie, którego nauczyciel ma prawo o ubieganie się o powyższy urlop. Do chorób związanych z pracą między innymi można zaklasyfikować choroby układu krążenia, układu oddechowego, układu ruchu, jak również choroby psychiczne.

Data dodania: 19.09.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Terminowe i prawidłowe tworzenie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na każdym przedsiębiorcy. Programem służącym do przygotowywania i weryfikowania dokumentów ubezpieczeniowych jak również do wymiany informacji z ZUS jest program komputerowy Płatnik. Właściciele firm powinni mieć na uwadze fakt, że od 2 września 2022 r. w programie Płatnik należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS.

Data dodania: 12.09.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy, etatowcowi znajdującemu się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy. Według art. 37 KP pracownik przebywający na powyższym zwolnieniu jest uprawiony do płatnych dni wolnych. Należy pamiętać, że jeśli dni przysługujące na poszukiwanie pracy zostaną niewykorzystane w takiej sytuacji, to nie będzie za nie przysługiwał ekwiwalent. Kluczowa przesłanka do tego, by pracownik skorzystał z płatnych dni przeznaczonych na poszukiwanie pracy dotyczy wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Natomiast etatowiec, który samodzielnie zdecydował się rozwiązać umowę o pracę lub tez został zwolniony dyscyplinarnie nie będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania.

Data dodania: 05.09.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »