Aktualności

Wyświetlone 11-20 z 183 rekordów.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, co 4 lata jest przeprowadzany autozapis do PPK. Do programu zapisane zostaną osoby (w wieku 18-55 lat, podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym), które już wcześniej złożyły deklarację dotyczącą rezygnacji z oszczędzania na emeryturę w ramach PPK, jak również osoby, które, pomimo, że zostały zapisane do programu, następnie złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Data dodania: 19.01.2023 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określa zasady według, których ustala się ekwiwalent pieniężny. Współczynnik do ekwiwalentu  uzależnia się od liczby dni wolnych oraz świąt wolnych ustawowo wypadających w danym roku kalendarzowym. W związku z tym wartość na 2023 rok wyliczono w następujący sposób: 365 dni – (53 niedziele + 10 dni świąt przypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy) / 12 = 20,83.

Data dodania: 09.01.2023 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Jednym z obowiązków należących do pracodawcy na początku nowego roku jest powinność polegająca na przedłożeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklaracji ZUS IWA za 2022 rok. W powyższym formularzu zatrudniający muszą umieścić informacje o wypadkach przy pracy oraz dane o osobach zatrudnionych w warunkach zagrożenia. W przypadku gdy osoba uprawniona z ramienia zakładu pracy dostarcza za kolejne 3 lata kalendarzowe deklarację ZUS IWA, wtedy na podstawie takiego dokumentu Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie wyliczy stopę procentową składki wypadkowej, która będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. Pracodawcy, którzy nie składali w którymś z lat ZUS IWA, sami ustalają stopę stawki wypadkowej, na podstawie grupy działalności.

Data dodania: 03.01.2023 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2023 roku podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia, a w konsekwencji spodziewanego przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu zmianie ulegną tez składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane przez przedsiębiorców. Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, korzystający z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcie działalności, opłacają składki od kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Data dodania: 27.12.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Umowa o dzieło należy do kategorii umów cywilnoprawnych. W kodeksie cywilnym, w art. 627-646 znajdują się zasady zawierania oraz wypowiadania umów o dzieło. Umowa o dzieło to inaczej umowa rezultatu – istotne jest to, by wspomniany  rezultat był zawsze konkretny. Może on mieć charakter materialny (np. wykonanie szafy) bądź też niematerialny (np. zaprojektowanie strony internetowej), za wykonanie dzieła zawsze należy się wynagrodzenie. Stronami powyższego rodzaju umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej między innymi: spółka jawna, stowarzyszenie zwykłe itd. Podmioty te mogą stać się którąkolwiek ze stron takiej umowy.

Data dodania: 21.12.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która reguluje zasady pracy zdalnej oraz umożliwia prewencyjne badanie trzeźwości pracowników. Ustawa została przekazana teraz do akceptacji Senatu. Zgodnie z tą nowelizacją, praca zdalna będzie pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Praca zdalna może zostać ustalona pomiędzy pracodawcą i pracownikiem przy nawiązywaniu stosunku pracy – w takim przypadku warunki będą zawarte w umowie o pracę. Nie będzie przeszkód by taką pracę uzgodnić również w trakcie zatrudnienia na pisemny lub elektroniczny wniosek pracownika.

Data dodania: 19.12.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Zadaniem każdego pracodawcy, niezależnie od pory roku jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Tak zwany okres zimowy to czas od początku listopada do końca marca następnego roku, w którym to zatrudniający obarczeni są dodatkowymi obowiązkami wobec etatowców takimi jak zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy, dostarczanie środków ochrony indywidualnej oraz posiłków i napojów profilaktycznych, udostępnienia urządzeń do ogrzania się poza pomieszczeniami itp.

Data dodania: 08.12.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

W związku z wchodzącą w życie 29 listopada 2022 roku nowelizacją rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, zmienią się stawki diet i limitów za nocleg w zagranicznych podróżach służbowych oraz stawka diety w krajowych podróżach służbowych.

Data dodania: 28.11.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Porzucenie pracy przez etatowca zgodnie z aktualnym stanem prawnym oznacza stałe i nieuzasadnione zaprzestanie wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Przypomnijmy, iż § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy wskazuje, że w przypadku pojawienia się przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, zatrudniony ma obowiązek niezwłocznego poinformowania swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności oraz przewidywanym okresie jej trwania - nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Brak uzasadnienia absencji (np. nagła choroba, czy też zdarzenie losowe) oznacza ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, mimo to porzucenie pracy przez pracownika nie stanowi przesłanki do wygaśnięcia stosunku pracy.

Data dodania: 23.11.2022 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik będzie miał obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory taki obowiązek dotyczył płatników składających deklaracje za więcej niż 5 osób. PUE ZUS to portal internetowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na którym można załatwić większość spraw związanych z m.in. ubezpieczeniami społecznymi, zasiłkami, zwolnieniami lekarskimi czy rozliczeniami z ZUS. Ponadto na tej platformie płatnicy mają dostęp do kilkudziesięciu różnych formularzy oraz systemu e-Płatnik, który umożliwia elektroniczną wysyłkę m.in. deklaracji miesięcznych czy też zgłoszeń i wyrejestrowań ubezpieczonych. Poprzez PUE ZUS można zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS, składać i otrzymywać oficjalne pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Data dodania: 15.11.2022 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »