OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU BRAK OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA WYBRANE GRUPY UBEZPIECZONYCH.

Data dodania: 06.02.2023 Kategoria: ZUS

W związku z regulacjami z ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższe oznacza, iż od 1 stycznia 2023 roku został zlikwidowany obowiązek opłacania składki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa za wybrane grupy ubezpieczonych min. za studentów, doktorantów, uczniów. Zgodnie z komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – określone grupy ubezpieczonych w dalszym ciągu podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast bez obowiązku comiesięcznego opłacania za nich składek.

Złożenie do ZUS przez płatnika składek raportu imiennego RCA (z kodem tytułu ubezpieczenia i zerową składką na ubezpieczenie zdrowotne) nie zostanie potraktowany, jako błąd – powyższy raport zostanie uznany za wypełniony prawidłowo.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2770) od 1 stycznia 2023 roku budżet państwa nie płaci składek za:

 • osoby pobierające rentę, którym przyznano rentę na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujące dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów
  (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia: 25 10 xx, 25 11 xx);
 • żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, pełniących terytorialną służbę wojskową, zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, żołnierzy powołanych do służby w aktywnej rezerwie w dniach pełnienia tej służby, żołnierzy pasywnej rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w dniach odbywania tych ćwiczeń lub pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 11 10 xx);
 • uczniów w rozumieniu przepisów o systemie oświaty
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx);
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej
  (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx);
 • bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 09 11 xx);
 • niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 09 40 xx, 09 41 xx);
 • studentów i doktorantów
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 18 11 xx, 18 12 xx);
 • kombatantów i osoby represjonowane niepodlegające ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierające emerytury lub renty
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 22 10 xx);
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierające emerytury lub renty
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 22 10 xx);
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
  (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia 25 10 22, 25 10 23),
 • absolwentów, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych – nowy tytuł do ubezpieczenia
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx).

Pamiętajcie, że dla absolwentów odbywających w Polsce obligatoryjny staż, osób odbywających kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, bądź kursy języka polskiego lub, o których mowa w przepisach odrębnych - powstaje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z datę przedłożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia obowiązkowego stażu lub kursu. Wygaśnięcie takiego obowiązku zachodzi z dniem ukończenia stażu lub kursu albo skreślenia z listy uczestników stażu lub kursu.