Aktualności

Wyświetlone 1-10 z 183 rekordów.

W dniu15 września 2023 roku, w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1893). opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Data dodania: 18.09.2023 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z pracodawcą powinny być wliczane podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy dana umowa zlecenia wygasła, czy trwa.

Data dodania: 06.09.2023 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku utraty przez obywatela Ukrainy legalnego prawa pobytu na terytorium Polski, ZUS pozbawia go prawa do świadczenia wychowawczego. Pamiętajcie, że Uchodźcy opuszczający nasz kraj, nawet na 1 dzień, muszą przestrzegać ważnych procedur podczas powrotu do Polski

Data dodania: 16.08.2023 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Aby uzyskać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – należy przesłać do ZUS druk RZS-R. Wniosek ten, dostępny jest na Platformie na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. UWAGA! Termin jego na jego złożenie upływa 1 czerwca 2023 roku.

Data dodania: 30.05.2023 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Zgodnie z opublikowanym dokumentem, w świadectwie pracy będziemy wykazywać: ilość dni lub godzin wykorzystanego zwolnienia wskutek działania siły wyższej, ilość dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego oraz okazjonalnej pracy zdalnej. Wynika to z faktu, że wszystkie te uprawnienia liczone są w skali roku kalendarzowego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Data dodania: 16.05.2023 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

W ubiegłym tygodniu, weszły w życie przepisy, które precyzują zasady badania trzeźwości w miejscu  pracy. Kontrolę poziomu alkoholu w organizmie, pracodawca może przeprowadzić alkomatem. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia.

Data dodania: 28.02.2023 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec stycznia 2023 roku nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 173) - pracodawca zatrudniający pracowników z niepełnosprawnością uzyska większą dopłatę do ich wynagrodzenia. Wyższe kwoty dofinansowania  do pracowniczych stanowisk osób z niepełnosprawnością zostaną uwzględnione już przy wypłacie wynagrodzenia za styczeń 2023 roku. Natomiast sam mechanizm wyliczania dotacji nie został zmodyfikowany.

Data dodania: 21.02.2023 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - od 17 stycznia 2023 roku obowiązują nowe wartości dotyczące rozliczania kilometrówki. To właśnie na jej podstawie jest ustalany limit wydatków, które związane są z użytkowaniem samochodów.

Data dodania: 14.02.2023 Kategoria: Prawo pracy
Czytaj więcej »

W związku z regulacjami z ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe oznacza, iż od 1 stycznia 2023 roku został zlikwidowany obowiązek opłacania składki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa za wybrane grupy ubezpieczonych min. za studentów, doktorantów, uczniów. Zgodnie z komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – określone grupy ubezpieczonych w dalszym ciągu podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast bez obowiązku comiesięcznego opłacania za nich składek. Złożenie do ZUS przez płatnika składek raportu imiennego RCA (z kodem tytułu ubezpieczenia i zerową składką na ubezpieczenie zdrowotne) nie zostanie potraktowany, jako błąd – powyższy raport zostanie uznany za wypełniony prawidłowo.

Data dodania: 06.02.2023 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »

Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które umożliwia opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne – liczonych od podstawy wymiaru, której wysokość jest zależna od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej za poprzedni rok. Z tego programu można maksymalnie korzystać przez 36 miesięcy w przeciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe nie dotyczy składki zdrowotnej, która musi być opłacana w pełnej wysokości. Nalicza się ją od podstawy ustalanej w zależności od formy opodatkowania stosowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Data dodania: 30.01.2023 Kategoria: ZUS
Czytaj więcej »